3. sezona arheoloških istraživanja projekta PREHISTRIA

Ovogodišnja arheološka istraživanja prvenstveno su bila usmjerena na istraživanje lokaliteta Abri Kontija 002 u Limskom zaljevu. U 6 tjedana terenskog rada, članovi projektnog tima Ivor Janković, Lia Vidas, Rory Becker i James Ahern intenzivno su radili na završetku iskopavanja u ranije započetim kvadrantima, a započelo se i s istraživanjem dva nova kvadranta. Time je dosadašnja sonda proširena te joj trenutne dimenzije iznose 1,5×4,5 metara. Kao i dosada, Abri Kontija nije razočarala. Među pronađenim materijalom ističe se značajan broj kostiju velikih sisavaca u gornjim naslagama, dok se niži slojevi odlikuju češćim tragovima gorenja, većom fragmentiranošću kostiju te uistinu brojnim litičkim materijalom. U ovogodišnjoj istraživačkoj kampanji otkriveno je preko 12 tisuća ulomaka kostiju te preko 7 tisuća ulomaka kremenog materijala. Tijekom istraživanja uzeti su uzorci sedimenata za flotaciju, za analizu sedimentne DNA, C14 datiranja i ostale analize. Iako je mnogo napravljeno, najvažniji posao tek slijedi. Daljnje analize materijala s ovog nalazišta biti će presudne u planiranju nastavka aktivnosti u okviru projekta PREHISTRIA, ali i drugih projekata. Nadalje, iste bi nam trebale pomoći u rekonstrukciji iskorištavanja okoliša u razdoblju kasnog pleistocena, a usporedbom s rezultatima analiza materijala iz Ljubićeve pećine nadamo se dublje proniknuti u svakodnevni život lovaca-skupljača na prostoru Istre.

Share this Post