Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena (PREHISTRIA)

Projektom se nadamo steći bolji uvid u različite aspekte ponašanja ljudi na području Istre u vrijeme gornjeg paleolitika, želimo usporediti te aspekte u vremenu (kronološka dimenzija) i prostoru (geografska dimenzija) te se nadamo stvoriti kvalitetnu bazu podataka kao podlogu za usporedbe s istovremenim nalazištima na širem području te podići razinu svijesti o značaju lokalne arheološke baštine.

Navedeno će se postići različitim analizama već prikupljenog materijala s nalazišta Ljubićeva pećina kod Marčane te Abri Kontija 002 u Limskom kanalu, ali i novim istraživanjima na tim lokalitetima. Također, u planu je pregled nalazišta s prostora Istre (Romualdova Pećina, Pupićina peć i Šandalja II) i nalazišta s prostora Italije (Grotta del Broion, Riparo Broion, Grotta Paina, Grotta Fiumane, Grotta Rio Secco, Ponte di Pietra, Grotta Trene, i Riparo Tagliente).